Juridische informatie

Juridische kennisgeving, persoonsgegevens, beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens... Bezorgd over de bescherming van uw privacy, hechten wij groot belang aan de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u ons toestuurt.

De website www.bessans.com wordt bewerkt door :

Toeristische dienst Haute Maurienne Vanoise
Lanslebourg Mont-Cenis - 6 rue Napoléon - 73480 Val-Cenis
Tel : +33 (0)4 79 05 99 06 | Fax : +33 (0)4 79 05 82 17 | E-mail : web@hautemaurienne.com

Ontwikkeling website: Altimax
Boekingscentrale : Alliance Réseaux
Hosting : Kinsta

Foto's
Toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise, Agence ANRIGO, ANDRES, Marjorie ASSELINEAU, Bessans jadis et aujourd'hui, Philippe BRUEL, Christophe CARON, Laurent COLLINET, Communauté de Communes de Haute Maurienne Vanoise, Anaël DANG, Daniel DURAND Fresh Influence, DHM, ESF de Val Cenis, ESI de Val Cenis, Cédric FOGAROLO, Nicolas FOLLIET, Didier GIVOIS, Pierre HUART, Images des Cîmes, Joseph JEANMART, R. JOLY, La Grande Odyssée, Gilles LANSART, Pascal LEBEAU, Patrick LEVEQUE, Christian MARTELET, Christian MOLITOR, S. NOTTER, NUTS, Patrick PACALON, Ingrid PAUWELS, Alban PERNET, Photo Arc, Philippe ROGER, Caroline ROYER, Damien SIBILLE, Baptiste THOMAS, SE2M, Sémaphore, MJ TRIPELON JARRY, Max VINCE.

Contactformulier vermelden
De informatie die het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise via dit formulier verzamelt, is bedoeld om uw informatieaanvragen te verwerken en te beantwoorden. Ze worden geregistreerd en uitsluitend doorgegeven aan de bevoegde dienst.
In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering of overdracht van uw gegevens. U kunt zich ook verzetten tegen de verwerking of vragen om deze te beperken.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per post naar HMVT - 6, rue Napoléon - 73480 Val Cenis of per e-mail naar web@hautemaurienne.com, met bewijs van uw identiteit.
Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid raadplegen

Reserveringsformulier
De informatie die het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise op dit formulier verzamelt, is bedoeld om uw bestelling te verwerken. Ze worden geregistreerd en uitsluitend doorgegeven aan de bevoegde dienst.
In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering of overdracht van uw gegevens. U kunt zich ook verzetten tegen de verwerking of vragen deze te beperken.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per post naar HMVT - 6, rue Napoléon - 73480 Val Cenis of per e-mail naar web@hautemaurienne.com, met bewijs van uw identiteit.
Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid raadplegen

Vrijwilligersformulier vermelden
De informatie die het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise met dit formulier verzamelt, is bedoeld om uw aanvraag te verwerken. Ze worden geregistreerd en uitsluitend doorgegeven aan de bevoegde dienst.
Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering of portie van uw gegevens. U kunt zich ook verzetten tegen de verwerking of vragen om deze te beperken.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per post naar HMVT - 6, rue Napoléon - 73480 Val Cenis of per e-mail naar web@hautemaurienne.com, met bewijs van uw identiteit.
Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid raadplegen

Aanwervingsformulier
De informatie die het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise aan de hand van dit formulier verzamelt, is bedoeld om uw sollicitatie te verwerken. Ze worden geregistreerd en uitsluitend doorgegeven aan de bevoegde dienst. Tenzij u bezwaar maakt, kunnen ze tot twee jaar na ons laatste contact worden bewaard.
In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering of portie van uw gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking of verzoeken om beperking ervan.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per post naar HMVT - 6, rue Napoléon - 73480 Val Cenis of per e-mail naar web@hautemaurienne.com, met bewijs van uw identiteit.
Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid raadplegen

Voorwaarden inschrijvingsformulier nieuwsbrief
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u de nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen van het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise toe te sturen.
U kunt zich te allen tijde uitschrijven via de link in elke e-mail.
Voor meer informatie kunt u onze Privacy Policy raadplegen

RGPD

Doel van het beleid
Het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit is een van de redenen waarom wij ons eigen beleid hebben aangenomen inzake vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens.

Wij zetten ons in om uw privacyrechten te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.

Dit beleid inzake het beheer van persoonsgegevens (het "Beleid") beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, hoe wij deze verwerken en hoe wij deze beschermen in verband met de diensten die wij aanbieden. Dit omvat informatie die offline of via onze Klantenservice wordt verzameld en online via onze websites, applicaties (inclusief mobiele applicaties) en platforms van derden ("Sites"). Het herinnert u ook aan uw rechten en hoe u deze bij ons kunt uitoefenen.

Wij handhaven adequate technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens.

Dit externe beleid inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens wordt gepubliceerd door het bedrijf SPL Haute Maurienne Vanoise Tourisme (genaamd Office du Tourisme de Haute Maurienne Vanoise) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres Mont-Cenis - 6 rue Napoléon - 73480 Val-Cenis - Frankrijk

Uw rechten en hoe ze uit te oefenen?
De wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, evenals de Europese Algemene Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) ter aanvulling van de wet nr. 78-17, kent u specifieke rechten toe:
- Een recht van toegang: het recht om ons te vragen of wij Persoonsgegevens over u bewaren en om deze in te zien;
- Een recht op rectificatie: het recht om ons te vragen informatie over u te rectificeren in geval van fouten of onnauwkeurigheden;
- Een recht van bezwaar: indien de Verwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen, het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de Verwerking van Persoonsgegevens, met uitzondering van commerciële werving, waar geen gronden vereist zijn.
- Een recht op beperking van de verwerking: het recht om ons te vragen sommige van uw Persoonsgegevens niet te bewaren voor toekomstige verwerking wanneer:

U betwist de juistheid van uw Persoonsgegevens;
U vindt en kunt vaststellen dat de Verwerking van Persoonsgegevens onrechtmatig is en u maakt bezwaar tegen het wissen van de Persoonsgegevens en eist in plaats daarvan beperking van de Verwerking;
Wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar deze nog wel nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
U maakt bezwaar tegen de Verwerking die gebaseerd is op onze legitieme belangen, terwijl wij nagaan of de nagestreefde legitieme redenen prevaleren boven de uwe;
- Een recht op wissen: behoudens de uitzonderingen waarin de Verordening voorziet, het recht om het wissen van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

Uw Persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
U wenst uw toestemming waarop de Verwerking van uw Persoonsgegevens was gebaseerd in te trekken en er is geen andere grondslag voor deze Verwerking;
U maakt bezwaar tegen de Verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de Verwerking of u maakt bezwaar tegen het versturen van commerciële verzoeken;
U meent en kunt vaststellen dat uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
Uw Persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting;
- Een recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: wanneer de Verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract, het recht om de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat, en om deze Persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat wij dit belemmeren;
- Een recht om uw toestemming in te trekken: indien de Verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat deze intrekking gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de Verwerking die vóór deze intrekking heeft plaatsgevonden;
- Recht om te beslissen wat er met uw Persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden: u hebt het recht om het lot van uw Persoonsgegevens post mortem te organiseren door algemene of specifieke richtlijnen aan te nemen. Wij verbinden ons ertoe deze richtlijnen te respecteren. Bij gebrek aan richtlijnen erkennen wij de mogelijkheid voor erfgenamen om bepaalde rechten uit te oefenen, met name het recht van toegang, indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene; en het recht van verzet om over te gaan tot het afsluiten van de gebruikersaccounts van de overledene en om zich te verzetten tegen de Verwerking van hun gegevens;
U kunt elk van deze rechten uitoefenen door uw identiteit te bewijzen:
- Door een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: web@hautemaurienne.com
- Door een brief te sturen naar het volgende adres: Office du Tourisme de Haute Maurienne Vanoise - Lanslebourg Mont-Cenis - 6 rue Napoléon - 73480 Val-Cenis - Frankrijk.
- Door de instructies op de website van de CNIL op dit adres te volgen: https://www.cnil.fr/agir

Indien u, ondanks onze inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te bewaren, meent dat u het slachtoffer bent van een inbreuk op de Verordening, kunt u een klacht indienen bij de CNIL.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect kunnen identificeren ("Persoonsgegevens"). Het betreft doorgaans informatie zoals uw naam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, maar ook andere informatie zoals IP-adres, winkelgewoonten, informatie over uw levensstijl of voorkeuren zoals hobby's en interesses. Gezondheidsinformatie wordt aangeduid als "speciale categorieën van Persoonsgegevens" en vereist speciale bescherming vanwege de gevoeligheid ervan.
Wij verzamelen uw Persoonsgegevens rechtstreeks op verschillende manieren, bijvoorbeeld wanneer:
- U door onze Site bladert of onze Diensten op onze Site gebruikt;
- U een account aanmaakt, inlogt op uw account of uw account op onze Site gebruikt,
- U zich abonneert op onze nieuwsbrief;
- U een bestelling plaatst en betaalt op onze Site;
- U schrijft een recensie of commentaar op onze sociale netwerken of op onze Site;
- U neemt contact met ons op via verschillende kanalen, waaronder contactformulieren, per post of per telefoon;
- U neemt deel aan een spel of een wedstrijd, producttests, tevredenheidsonderzoeken, polls;
- U bezoekt een van onze VVV-kantoren;
- U deelt inhoud op sociale netwerken met behulp van een hashtag #instanthmv #hautemaurienne #hautemauriennevanoise of hashtags die wij voorstellen;
- Je hebt toestemming gegeven aan derden om persoonsgegevens over jou aan ons door te geven;
- U deelt uw inhoud met ons op onze UGC (User Generated Consent);

Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze verwerken in overeenstemming met dit beleid. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens op deze manier verwerken, verzoeken wij u ons geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren, zoals hieronder beschreven. In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in de meeste gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, cookies of locatiegegevens gebruiken, of wanneer wij uw zogenaamde bijzondere persoonsgegevens verwerken. In andere gevallen kunnen wij andere wettelijke gronden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals de uitvoering van uw contract met ons of een gerechtvaardigd belang, zoals fraudepreventie.

Als u klant wordt, mogen wij op transparante wijze afleiden dat u wilt dat wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken. U kunt zich altijd afmelden voor marketingcommunicatie zonder dat dit gevolgen heeft voor uw voordelen als klant.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming vragen, en alleen voor een bepaald doel. Wij zullen u ook om aanvullende toestemming vragen als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit beleid vallen.

Zie het volgende gedeelte voor details over de verschillende soorten persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, de betrokken doeleinden en de rechtsgrondslag voor deze verwerking.

Verwerking van persoonsgegevens
Het toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise houdt rekening met de beginselen van gegevensminimalisering, gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming door standaard. Bijgevolg worden persoonsgegevens verzameld die relevant, adequaat en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Deze Persoonlijke Informatie wordt verzameld wanneer u een bestelling plaatst of een reservering maakt, wanneer u uw klantenaccount aanmaakt of wijzigt, wanneer u op een van onze Sites surft, wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u deelneemt aan een evenement, wanneer u formulieren invult.

Wanneer u invoervelden op een formulier invult, wordt het verplichte karakter van een antwoord aangegeven door het gebruik van een sterretje (*) aan het einde van de vraag. Als u een vraag met een asterisk niet beantwoordt, wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

Wanneer u ervoor kiest ons uw Persoonsgegevens spontaan en ongevraagd toe te sturen, stemt u ermee in de volledige verantwoordelijkheid voor de toegezonden Persoonsgegevens op u te nemen.

U bent geïnformeerd over het bestaan van de "Bloctel"-lijst van verzet tegen telefonische colportage, waarop u zich hier kunt inschrijven: https://conso.bloctel.fr/

Aard van de persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken met name de naam, voornaam, titel, leveringsadres, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over uw bestellingen of eventuele klachten, alsmede informatie over de betaling van facturen.

Dit kan ook andere informatie omvatten, zoals uw IP-adres, winkelgewoonten, levensstijlinformatie of voorkeuren.

Deze gegevens worden eerlijk verzameld; er worden geen gegevens verzameld zonder medeweten van de betrokkenen.

Doeleinden
Het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise verwerkt uw persoonsgegevens altijd voor specifieke doeleinden en voert alleen relevante verwerkingen uit om deze doeleinden te bereiken.

Voor elke verwerking van uw persoonsgegevens voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden is uw toestemming vereist indien deze verwerking niet wordt gerechtvaardigd door een legitiem belang.

In het bijzonder verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om te reageren op uw verzoeken om informatie, vragen, opmerkingen, om aan uw verzoeken te voldoen en om u effectief bij te staan;
- Om de relevantie van de verzonden informatie te verbeteren;
- Om uw klantenrekening te beheren;
- Om de klantrelatie op te bouwen, te onderhouden en te beheren en de opvolging ervan te verzekeren;
- Het verwerken en leveren van uw bestellingen;
- Boekhouding;
- Facturatie en incasso's beheren;
- Beheer van betalingsincidenten of onbetaalde rekeningen en incasso;
- Verzenden van commerciële of promotionele verzoeken met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de geleverde producten of diensten. U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, zonder dat u dit verzoek hoeft te motiveren, door de instructies in de rubriek "Uw rechten en hoe deze uit te oefenen" te volgen. Merk op dat de uitoefening van het recht van verzet ons niet belet om u te blijven contacteren voor andere doeleinden, met name op grond van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van het contract;
- Om de werking en optimalisatie van onze website te beheren, om uw toekomstige activiteiten en ervaringen op onze website te helpen bespoedigen, om het gebruik van onze website, producten en diensten te evalueren en om de doeltreffendheid van onze communicatiecampagnes en promoties te analyseren, uw ervaring op onze website en andere platforms te personaliseren en de activiteit op onze website en andere platforms anoniem en geaggregeerd te beoordelen (onder meer rekening houdend met het tijdstip van uw bezoek, of u eerder bent geweest en welke website u heeft doorverwezen), onze website gebruiksvriendelijker te maken en onze website, producten en diensten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften;
- Om onze klantrelatie te beheren via ons CRM, om u beter te leren kennen, om onze producten en diensten te personaliseren en om contact met u op te nemen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn (promotieaanbiedingen, promotie-evenementen, PR-evenementen, VIP-bijeenkomsten, aankondigingen/evenementen, enz.), op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven, (of uw weigering niet hebt geuit) of eerder een product of dienst bij ons hebt aangevraagd en dat de communicatie relevant is of verband houdt met dat eerdere verzoek en plaatsvindt binnen de termijnen die zijn vastgesteld in de toepasselijke wetgeving;
- Klantenservice verlenen per telefoon of e-mail;
- Delen van tools op onze Site en/of sociale netwerken aanbieden;
- Om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verifiëren, identificeren en authenticeren;
- Om fraude en malware te voorkomen en op te sporen en veiligheidsincidenten te beheren;
- Om geschillen en rechtszaken te beheren.
- Uw verzoeken om toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens te beheren;
- U tevredenheidsonderzoeken te sturen of interne analyses uit te voeren;
- U uitnodigen voor evenementen;
- Om inschrijvingen op nieuwsbrieven en evenementen te beheren;
- Om analytische studies en commerciële statistieken uit te voeren;
- Om een wettelijk recht vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, hetzij in het kader van een gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedure van welke aard dan ook;
- Om dossiers te beheren;
- Om de naleving van onze activiteiten te verzekeren;
- En elk ander doel opgelegd door de wet en de autoriteiten.

Het toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise verzamelt en verwerkt persoonsgegevens indien :
- Wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen;
- De Verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen;
- De Verwerking noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke of reglementaire verplichtingen;
- De Verwerking is noodzakelijk met het oog op onze legitieme belangen en tast uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet onrechtmatig aan.

Bewaartermijnen
Het toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken, onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot archivering, bewaarplicht voor bepaalde persoonsgegevens en/of anonimisering.
De persoonsgegevens van klanten die geen verband houden met een specifiek contract worden gedurende drie jaar na uw laatste interactie bewaard. Persoonsgegevens die verband houden met een specifiek contract worden bewaard voor de duur van het contract.

Aan het einde van de bovenvermelde termijnen worden de Persoonsgegevens tussentijds gearchiveerd voor de wettelijke of reglementaire verjaringstermijnen.
Aan het einde van de wettelijke of reglementaire verjaringstermijn verbinden wij ons ertoe de Persoonsgegevens uit de databanken te verwijderen of te anonimiseren.
De Persoonsgegevens van potentiële klanten worden gedurende een periode van drie jaar na uw laatste interactie bewaard en vervolgens gewist of geanonimiseerd.

Ontvangers en overdracht van uw gegevens
Alle persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor onze diensten. Het is niet de bedoeling dat ze worden overgedragen of verkocht.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van bovenstaande processen, waaronder
- Onze reclame-, marketing- en promotiebureaus om ons te helpen bij het leveren en analyseren van de effectiviteit van onze reclamecampagnes en promoties,
- Derde partijen die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bezorg- of postdienst die een door u besteld product levert,
- Externe dienstverleners, zoals aanbieders van webhostingdiensten,
- Aanbieders van webanalyse-instrumenten, zoals Google,
- Onze dienstverleners en/of zakenpartners waar het delen noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen,
Wij stellen strenge eisen aan deze verwerkers in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, op grond waarvan zij uw persoonsgegevens alleen namens ons mogen verwerken en moeten voldoen aan hoge normen van IT-beveiliging.

Wij delen uw persoonsgegevens nooit met sociale netwerkplatforms. Wanneer wij ons publiek ontwikkelen of activiteiten voor klantenmatching uitvoeren met sociale netwerkplatforms zoals Facebook of Google, worden uw persoonsgegevens vóór de overdracht geanonimiseerd.

Als er in de toekomst veranderingen zijn en wij uw persoonsgegevens moeten delen met een sociaal netwerkplatform, zullen wij u om toestemming vragen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met wetshandhavers of andere instanties wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of in het geval van een dagvaarding, sommatie of gerechtelijk bevel op grond waarvan wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken.

Beveiliging van persoonsgegevens
Het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise verbindt zich ertoe, in het kader van zijn activiteiten en overeenkomstig het Reglement, de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.
Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen, rekening houdend met de stand van de kennis, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de Verwerking, alsook de waarschijnlijkheid van elk risico, om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die u ons meedeelt te bewaren en met name om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of aan derden meegedeeld worden (behalve met uw toestemming).
Bijgevolg passen wij alle technische, logische, fysieke en organisatorische maatregelen toe om een op het risico afgestemd veiligheidsniveau te garanderen en elk verlies, wijziging of openbaarmaking van Persoonsgegevens of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.
Gezien de intrinsieke kenmerken van het internet is elke overdracht van informatie via het internet echter niet volledig veilig. De overgedragen Persoonsgegevens zijn onderworpen aan maatregelen die niet tegen alle risico's van verduistering en/of piraterij kunnen beschermen. De overdracht van uw Persoonsgegevens gebeurt dus op uw eigen risico.

In geval van een inbreuk op de Persoonsgegevens en in overeenstemming met het Reglement, verbinden wij ons ertoe de CNIL in kennis te stellen.

Doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie
Tot op heden geeft het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise alleen persoonsgegevens door van personen die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder de voorwaarden die in de verordeningen zijn vastgelegd.

Indien wij Persoonsgegevens doorgeven aan betrokkenen binnen de Europese Unie, zullen wij op dat moment nagaan of de Importeur passende waarborgen in overeenstemming met de Verordening heeft getroffen en of u afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen heeft om te waarborgen dat uw Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau krijgen.

Persoonsgegevens kunnen voor de bovengenoemde doeleinden worden doorgegeven aan een land binnen de Europese Unie, aan een land buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie een passend beschermingsbesluit heeft genomen, alsook aan landen buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie geen passend beschermingsbesluit heeft genomen, op voorwaarde dat er passende garanties zijn geboden in overeenstemming met de RGPD.

Bescherming van de privacy van kinderen
Onze producten en diensten zijn niet bedoeld voor kinderen en zijn niet gericht op kinderen jonger dan vijftien jaar. Als u jonger bent dan vijftien jaar, is het u niet toegestaan producten of diensten te bestellen of ons informatie over uzelf te sturen.

Sociale netwerken / Hyperlinks
Het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise is aanwezig op de sociale netwerken, met name op Facebook, YouTube en Instagram.

Wij herinneren u eraan dat de verwerking wordt uitgevoerd door het sociale netwerk wanneer u dat sociale netwerk opent of gebruikt, waardoor u het privacybeleid van elk sociaal netwerk dat u gebruikt, moet raadplegen en aanvaarden.

Afhankelijk van het gebruikte sociale netwerk hebt u toegang tot vele functies, zoals het inschrijven voor evenementen die wij aanbieden, het volgen van ons nieuws, het becommentariëren of delen van inhoud die op uw persoonlijke pagina binnen het sociale netwerk is gepubliceerd, enz.

Voor deze doeleinden verwerken wij sommige van uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, voornaam en alle informatie die op uw persoonlijke pagina openbaar wordt gemaakt.
Als service aan onze bezoekers kan onze site hyperlinks bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd.
Het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de praktijken inzake gegevensbescherming van de derden die ze beheren. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de gegevensbeschermingspraktijken van derden kunnen verschillen van die welke in dit beleid worden gepresenteerd. Wij raden u aan hun gegevensbeschermingspraktijken te bestuderen en te begrijpen voordat u hen uw persoonsgegevens verstrekt.

Publiciteit en actualisering van het beleid
Dit beleid treedt in werking op 25 mei 2018
Het toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid te wijzigen. Elke wijziging zal worden gepubliceerd op de Sites, de Sociale Netwerken en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Elk bezoek aan de Sites en de Sociale Netwerken, of elk abonnement op een product of dienst na de datum van kennisgeving, veronderstelt uw onvoorwaardelijke aanvaarding van het nieuwe Privacybeleid dat aldus wordt meegedeeld.

Cookies

Cookies
Bij het openen van een pagina van onze website hebt u een bericht gezien dat de aanwezigheid van cookies op onze site aangeeft. Deze "cookies" worden op uw terminal geïnstalleerd (computer, smartphone, tablet, enz.) om informatie over uw surfgedrag te verzamelen. Hieronder vindt u uitleg en manieren om cookies te configureren volgens uw keuzes.

Inleiding tot cookies
Een cookie is een bestand waarin informatie over uw navigatie door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen (zoals bijvoorbeeld de geschiedenis) wanneer u een site bezoekt. Dankzij dit bestandje kan de server van de site u identificeren en herkennen tijdens de levensduur van de cookie.

Waarom gebruiken we cookies?
Er zijn drie soorten cookies:
- Technische cookies
De meeste technische cookies (zoals sessiecookies) zijn essentieel voor het functioneren van de site. Ze geven toegang tot beschermde gebieden (zoals bijvoorbeeld professionele gebieden) dankzij persoonlijke identificatiemiddelen (login en sessiewachtwoord). Ze hebben over het algemeen een zeer korte levensduur. Het verwijderen ervan kan leiden tot navigatieproblemen.

- Statistische cookies (web analytics)
Deze cookies verzamelen uw verbindingsgegevens zodat de eigenaar van de site het aantal bezoeken aan zijn site, de gemiddelde bezoektijd, de meest bezochte pagina's, vanuit welke browser, enz. kan kennen.
Google Analytics genereert bijvoorbeeld een cookie met een unieke identificatiecode die uw IP-adres verzamelt om te weten vanuit welke stad u verbinding maakt, maar zonder ooit te weten welke computer of welke fysieke persoon u werkelijk bent.

- Delende cookies (sociale netwerken)
Onze site bevat deelkoppelingen naar Facebook, Twitter, Instagram of andere, waarmee u inhoud van onze site met anderen kunt delen. Wanneer u deze deelknoppen gebruikt, wordt een cookie van een derde partij ingesteld nadat uw toestemming is verkregen. Als u verbonden bent met het sociale netwerk terwijl u onze site bezoekt, kunt u met de knoppen voor delen de inhoud die u bekijkt koppelen aan uw gebruikersaccount.

Hoe kan ik cookies beheren?
Er worden u verschillende mogelijkheden geboden om cookies te beheren. De instellingen die u maakt, kunnen uw internetgebruik en uw toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, beïnvloeden.
U kunt te allen tijde uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen, hetzij via de toestemming die u geeft wanneer u verbinding maakt met de site, hetzij rechtstreeks via uw browservoorkeuren. Hieronder vindt u hulp bij het instellen van uw browser.

Instellen
- Uw browser instellen
Elke browser kan worden ingesteld om de aanwezigheid van cookies op uw terminal al dan niet toe te staan:
Lijst van procedures :
Voor Chrome: u003ca href=u0022https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fru0026amp;hlrm=enu0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003ehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fru0026amp;hlrm=enu003c/au003e
Voor Internet Explorer: u003ca href=u0022https://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookiesu0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003ehttps://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookiesu003c/au003e
Voor Firefox u003ca href=u0022https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fru0026amp;redirectslug=Beheer+de+cookiesu0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003ehttps://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fru0026amp;redirectslug=Beheer+de+cookiesu003c/au003e
Voor Opera: u003ca href=u0022https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.htmlu0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003ehttps://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.htmlu003c/au003e

- Opt-out methoden
U kunt uw keuzes ook rechtstreeks configureren op de platforms die de cookies plaatsen via de volgende links. Let op: als u de cookie weigert, wordt er een cookie op uw terminal opgeslagen met als enige doel de diensten die aan de cookie zijn gekoppeld te deactiveren. Als u dus via uw browser alle in uw terminal opgeslagen cookies wist, weten wij niet meer dat u voor deze optie hebt gekozen.
Voor statistische cookies ingesteld door Google Analytics: u003ca href=u0022https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fru0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003ehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fru003c/au003e
Voor het delen van cookies (sociale netwerken)
Voor cookies ingesteld door Facebook: u003ca href=u0022https://fr-fr.facebook.com/help/cookiesu0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003ehttps://fr-fr.facebook.com/help/cookiesu003c/au003e
Voor cookies ingesteld door Twitter: u003ca href=u0022https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitteru0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003ehttps://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitteru003c/au003e
Voor cookies ingesteld door Google+: u003ca href=u0022https://www.google.com/intl/fr_ALL/policies/privacy/u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003ehttps://www.google.com/intl/fr_ALL/policies/privacy/u003c/au003e

- Meer informatie
Voor meer informatie over cookies kunt u de website van de CNIL raadplegen op het volgende adres
u003ca href=u0022https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003ehttps://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/u003c/au003e