Algemene verkoopsvoorwaarden

Raadpleeg en bepaal de verantwoordelijkheid van elk van de partijen, beperk geschillen: op deze pagina vindt u onze algemene verkoopvoorwaarden voor onze website en de online reserveringscentrale reservation.haute-maurienne-vanoise.com.

1. Toepassingsgebied van de algemene gebruiksvoorwaarden
1.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik dat kan worden gemaakt van de website hautemaurienne.com - hautemaurienne-reservation.com (hierna de "Site" genoemd), de inhoud ervan en de daarin verzamelde informatie. Ze zijn van toepassing op elke reservering van toeristische diensten/producten die de gebruiker vanaf de site maakt bij een partneraanbieder.
1.2 Elk gebruik van de Site is onderworpen aan de aanvaarding en naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden.
1.3 Ze worden voorgesteld in het Frans.
1.4 Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. In geval van wijziging wordt de versie van de algemene gebruiksvoorwaarden die op de Site staat op het moment van de definitieve bevestiging door de Gebruiker van zijn reservering toegepast op de reservering van toeristische diensten/producten.
1.5 De algemene gebruiksvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de Site. De Gebruiker kan ze bewaren door ze op de harde schijf van zijn computer of op een andere duurzame drager op te slaan of ze op papier af te drukken om ze op elk moment te kunnen raadplegen. Deze bewaring valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
1.6 De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat de via de website geboekte toeristische diensten/producten, naast de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, onderworpen zijn aan de algemene verkoopvoorwaarden van de partneraanbieders die de geboekte diensten/producten leveren.
1.7 De specifieke algemene verkoopvoorwaarden van elke partneraanbieder zijn toegankelijk via een hyperlink tijdens het boekingsproces en in de bevestigingsmail die na betaling wordt verstuurd.

2. Aanvaarding
2.1 Elke reservering en betaling via de Site is onderworpen aan de voorafgaande volledige kennis en aanvaarding door de Gebruiker, door het aanvinken van het daartoe voorziene vakje, van deze algemene gebruiksvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden van de partneraanbieder die de gewenste dienst/het gewenste product levert.
2.2 Zonder deze aanvaarding is de voortzetting van het reserveringsproces technisch onmogelijk.

3. Doel en beschrijving van de website hautemaurienne.com - hautemaurienne-reservation.com
3.1 De reserveringssite hautemaurienne-reservation.com wordt uitgegeven door het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise, "HMVT" genaamd, een SPL die zich bezighoudt met de verkoop van toeristische diensten/verblijven. HMVT is ingeschreven in het register van reis- en vakantieorganisatoren onder het nummer IM073170012. HMVT heeft een financiële garantie afgesloten bij Groupama Assurance - Crédit; Caution - 126, rue de la Piazza - 93199 Noisy-Le-Grand Cédex-, alsmede een verzekeringspolis onder de voorwaarden van het Wetboek van Toerisme, bij MAIF - 200 avenue Salvador Allende - CS 90 000 - 79038 Niort cedex 9 - Frankrijk. De volledige contactgegevens van HMVT zijn beschikbaar op zijn website en worden hieronder weergegeven:
Hoofdkantoor: 6, Rue Napoléon - Frankrijk.
Telefoon: 04 79 05 99 10

3.2 Via de site hautemaurienne-reservation.com biedt HMVT een online reserveringsplatform aan voor diensten/producten, die op de site door partneraanbieders aan gebruikers worden aangeboden en verkocht.

3.3 Dit is een "toeristische marktplaats", beheerd door middel van communicatiepoorten en "Open Systeem" technologie, ontwikkeld door de vereenvoudigde naamloze vennootschap naar Frans recht "ALLIANCE RESEAUX" (waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Saint Exupéry, 26, 73300 Saint Jean-de-Maurienne - Frankrijk, ingeschreven bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van CHAMBERY onder nummer 393953278).

3.4 De website is bedoeld als een instrument van algemeen belang dat ter beschikking wordt gesteld van de partneraanbieders om hen in staat te stellen hun aanbod van toeristische diensten/producten en vrijetijdsactiviteiten in real time te verspreiden en te verkopen.

3.5 De door onze partners op de Site aangeboden toeristische diensten/producten worden uitsluitend geleverd en beheerd door en onder de verantwoordelijkheid van deze partners, met toepassing van hun eigen algemene verkoopvoorwaarden. Het is dus aan de Gebruiker om kennis te nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden van elke partner die de gewenste diensten/producten aanbiedt, alvorens een definitieve reservering op de Site te maken.

3.6 Door te reserveren via hautemaurienne-reservation.com gaat de Gebruiker een rechtstreekse contractuele relatie aan met de partner-dienstverlener waarop de reservering betrekking heeft.

3.7 HMVT biedt echter in eigen naam en voor eigen rekening diensten en/of producten op de site aan gebruikers aan.

3.8 In dit geval worden de door HMVT op de website aangeboden diensten en/of producten uitsluitend geleverd en beheerd door en onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid. Zij zijn derhalve, naast deze algemene gebruiksvoorwaarden, onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van HMVT die van toepassing zijn op de op de site aangeboden en beschikbare arrangementen en tickets.

3.9 Opgemerkt wordt dat HMVT in het laatste geval rechtstreeks met de gebruiker contracteert. In dat geval moet de gebruiker zich rechtstreeks tot HMVT wenden voor elke vraag of klacht met betrekking tot de reservering, of voor elk verzoek tot wijziging of annulering van de reservering volgens de aanwijzingen en voorwaarden die in de algemene verkoopvoorwaarden van HMVT voor de specifieke diensten en/of producten zijn vermeld.

3.10 De op de Site aangeboden toeristische diensten/producten zijn uitsluitend beschikbaar voor particulier gebruik en zijn niet bedoeld voor commercieel gebruik in het kader van een commerciële of concurrerende activiteit of doelstelling.

Online contracteren van alle toeristische diensten/producten
4.1 De Gebruiker van de Site die een van de aangeboden toeristische diensten en producten boekt/koopt, moet ten minste 18 jaar oud zijn, wettelijk in staat zijn zelfstandig een contract af te sluiten en de Site gebruiken in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van de definitieve bevestiging van zijn boeking.

4.2 Het online reserveringsproces op de Site bestaat uit vier stappen, te weten:
Stap 1: via het tabblad "Toevoegen aan winkelmandje" selecteert de Gebruiker de gewenste dienst(en)/product(en) om deze in zijn winkelmandje te plaatsen;
Stap 2: zodra de inhoud van het mandje definitief is bepaald, valideert de Gebruiker zijn bestelling,
stap 3: de Gebruiker vult zijn persoonlijke gegevens in de verplichte velden van het reserveringsformulier in (naam, voornaam, adres, enz.) en valideert de ingevoerde gegevens. De Gebruiker aanvaardt zonder voorbehoud de huidige algemene gebruiksvoorwaarden van de Site en de algemene verkoopvoorwaarden die specifiek zijn voor elke dienst/product in het gevalideerde winkelmandje, en gaat over tot de betaling van de online te betalen diensten door zijn bankgegevens in te voeren en te bevestigen met het oog op de betaling van de volledige verschuldigde prijs via het beveiligde online betalingssysteem dat op de Site is opgezet, of stuurt de online pre-reservering. De betaling gebeurt dan rechtstreeks aan de Verkoper, overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden van deze laatste.

4.3 De aandacht van de Gebruiker wordt gevestigd op het feit dat de door de Gebruiker in het online reserveringsformulier verstrekte persoonlijke informatie door de reservering wordt doorgegeven aan de betrokken Dienstverlener.

4.4 Aan het einde van de vierde fase van het online contracteren wordt de door de Gebruiker gemaakte reservering definitief, onder voorbehoud van bevestiging door de betreffende Aanbieder van de gewenste beschikbaarheid.

4.5 De beschikbaarheid van de Aanbieder wordt in real time weergegeven op de Website op basis van door de Aanbieder verstrekte informatie. Deze informatie is echter slechts indicatief gezien de transacties die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd via de verschillende marketingkanalen (websites, telefoon, e-mail). In geval van een dubbele boeking is het de taak van de betreffende Aanbieder om contact op te nemen met de Gebruiker om het probleem in der minne op te lossen, of zelfs om de Gebruiker terug te betalen.

4.6 De Aanbieder van de geboekte dienst/product stuurt vervolgens (automatisch via het Open Systeem) naar de Gebruiker een bevestigingsmail met daarin de geboekte diensten (in de body van de e-mail of als bijlage), de prijs, het adres van de Gebruiker, alsmede de bijzondere voorwaarden, die specifiek zijn voor de Aanbieders en de boekingen.

4.7 De reserveringsbevestiging wordt door de Aanbieder (automatisch via het Open Systeem) naar het door de Gebruiker in het boekingsformulier opgegeven e-mailadres gestuurd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat de contactgegevens in het boekingsformulier correct zijn.

4.8 Indien de Gebruiker geen bevestigingsmail voor de boeking ontvangt, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende Aanbieder.

u003cstrongu003e5. Geen herroepingsrecht voor bepaalde productenu003c/strongu003e
Overeenkomstig artikel L221-28 van het consumentenwetboek kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de levering van andere accommodatiediensten dan woonaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip moeten worden geleverd.

u003cstrongu003e6. Wijziging of annulering van een reserveringu003c/strongu003e
6.1 Een eenmaal bevestigde reservering op de Site kan later niet meer online door de Gebruiker worden gewijzigd, vandaar het belang voor de Gebruiker om vóór de definitieve bevestiging na te gaan of de verstrekte informatie juist en volledig is.

6.2 Verzoeken tot wijziging moeten rechtstreeks aan de betreffende partneraanbieder worden gericht, overeenkomstig de instructies in de reserveringsbevestiging per e-mail. Het wijzigingsverzoek zal door de partneraanbieder worden verwerkt volgens zijn eigen voorwaarden.

6.3 In principe heeft de Gebruiker ook het recht om een op de Website gemaakte boeking te annuleren. Annulering dient te geschieden bij de Dienstverlener binnen de gestelde termijn en in overeenstemming met de voorwaarden in de algemene verkoopvoorwaarden van de betreffende partner dienstverlener, zoals door de Gebruiker aanvaard tijdens het boekingsproces op de Website.
6.4 De terugbetaling van de bedragen die de Gebruiker op het moment van de reservering op de Website heeft betaald en die de Gebruiker eventueel verschuldigd is na een annulering of wijziging van de reservering, valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken partneraanbieder overeenkomstig zijn algemene verkoopvoorwaarden.

6.5 De Gebruiker wordt er voorts op gewezen dat aan de annulering van een reservering kosten verbonden kunnen zijn volgens de geldende algemene verkoopvoorwaarden van de Aanbieder. Het is ook mogelijk dat de Gebruiker in bepaalde gevallen (speciale aanbiedingen, arrangementen, promoties, enz.) geen recht heeft op terugbetaling van de op de Site betaalde bedragen door de betreffende Partneraanbieder in geval van annulering van de reservering.

6.6 Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de algemene verkoopvoorwaarden van de betreffende Partneraanbieder te lezen, naast deze algemene gebruiksvoorwaarden, alvorens een reservering te maken. Ter herinnering, de Gebruiker wordt verzocht om tijdens het reserveringsproces kennis te nemen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden van de betreffende Aanbieder en deze te aanvaarden door het betreffende vakje aan te kruisen, zonder welke het reserveringsproces niet kan worden voortgezet.

7. Tarieven
7.1 De prijzen van de op de Site aangeboden diensten en producten zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief alle belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Site of in de bevestigingsmail van de reservering.

7.2 De op de Website weergegeven prijzen zijn de prijzen die door de Partneraanbieders op de verschillende marketingkanalen in rekening worden gebracht (met uitzondering van incidentele promoties die rechtstreeks door de Aanbieder in het kader van een bepaalde actie worden aangeboden).

7.3 De tarieven zijn onderhevig aan mogelijke wijzigingen door de Partner Providers. Zij worden op de Site bijgewerkt wanneer de tarieven door de Partner Providers worden gewijzigd.

7.4 In ieder geval zijn de aan de Gebruiker in rekening gebrachte tarieven die welke door de Partner Service Provider in rekening worden gebracht op de datum van de definitieve bevestiging van de boeking door de Gebruiker op de Website.

7.5 Alle speciale/promotionele aanbiedingen zijn als zodanig gemarkeerd.

8. Betaling
8.1 Het beveiligde betalingssysteem dat op het Platform wordt aangeboden wordt verzorgd door One Shot Pay.
One Shot Pay verwerkt betalingen van internetgebruikers (de "Kopers") namens de dienstverleners (de "Verkopers").
One Shot Pay treedt uitsluitend op als betalingsdienstaanbieder. Als zodanig zijn de Verkopers als enige verantwoordelijk voor het contract en de uitvoering van hun diensten ten opzichte van de Kopers.

NB: sommige leveranciers kunnen zijn uitgerust met online betalingsoplossingen zoals Paypal of Paybox.
8.2 Elke wijziging door de Gebruiker van zijn reservering, na definitieve validatie op de Website (aantal personen, extra service, enz.), die leidt tot een prijstoeslag of extra kosten voor de Gebruiker, moet door de Gebruiker rechtstreeks aan de betrokken Aanbieder worden betaald.

9. Persoonlijke gegevens
9.1 De informatie en gegevens over u zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling en voor onze commerciële relaties. HMVT garandeert het behoud van uw privéleven en verbindt zich ertoe om de verzamelde persoonsgegevens strikt volgens de geldende wettelijke bepalingen te verwerken.

9.2 Om te weten hoe HMVT persoonsgegevens verwerkt en om op de hoogte te blijven van uw rechten, nodigen wij u uit om ons beleid inzake persoonsgegevens te raadplegen (hyperlink: ons RGPD beleidsdocument).

10. Verantwoordelijkheid van HMVT
10.1 Zoals hierboven in punt 3.6 is aangegeven, treedt HMVT slechts op als tussenpersoon tussen gebruiker en aanbieder. HMVT is dan ook niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de gebruiker toegebracht, die direct of indirect het gevolg is van: het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van de rechtstreeks tussen de gebruiker en de aanbieder gesloten overeenkomst, waarbij HMVT een derde partij is;

10.2 HMVT is niet aansprakelijk voor de schade die de gebruiker lijdt, direct of indirect, door fouten van de gebruiker bij het invullen van de gevraagde persoonlijke gegevens op het boekingsformulier, of door frauduleus gebruik van de creditcard van de gebruiker door een derde.

10.3 HMVT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de links naar andere sites, aangezien zij geen controle heeft over de inhoud van deze sites. Bijgevolg kan HMVT niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander hulpmiddel beschikbaar op of van deze externe sites of bronnen die zij niet heeft gecontroleerd of goedgekeurd, noch kan zij verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze links.

11. Intellectueel eigendom
11.1 De website en alle onderdelen ervan (informatie, presentatie van de website, infrastructuur, logo's, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, illustraties, software, enz.) zijn het exclusieve eigendom van HMVT en/of zijn leveranciers van inhoud, licentiegevers van de door de website gebruikte software, partners en toeristische actoren.

11.2 In dit geval is het de gebruiker van de website verboden de inhoud van de website en de daarop verzamelde informatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te wijzigen, te exploiteren, te integreren of op welke wijze dan ook te gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HMVT.

12. Toepasselijk recht en geschil(len)
12.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden en de levering van onze diensten worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Franse recht.

12.2 Alle geschillen en/of onenigheden die voortvloeien uit de levering van onze diensten en/of die betrekking hebben op de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de handelsrechtbank van Chambéry.